Informace

1. Věkové kategorie a program závodů

RODM je vyhlášena pro čtyři věkové kategorie. Věkové kategorie jsou stanoveny podle tříd ZŠ a SŠ, které účastnící navštěvují.

 • Skupina 1: děti navštěvující 4. a 5. třídy ZŠ
 • Skupina 2: děti navštěvující 6. a 7. třídy ZŠ
 • Skupina 3: děti navštěvující 8. a 9. třídy ZŠ
 • Skupina 4: muži a ženy narození v roce 1996 a ml.
Pro rok 2017 je vyhlášena navíc nultá kategorie pro žáky navštěvující 1. – 3. třídy ZŠ.
Nultá kategorie má omezený výběr sportovních disciplín a je mimo standartní režim RODM. Soutěžící této kategorie se předem nepřihlašují, neplatí startovné a nedostávají tričko RODM.
Tabulka č.1 - Věkové kategorie

věková kategorie hoši / muži dívky / ženy
1. 4.-5. TŘÍDA ZŠ H1 D1
2. 6.-7. TŘÍDA ZŠ H2 D2
3. 8.-9. TŘÍDA ZŠ H3 D3
4. narození 1996 a ml. M Ž
0.1.–3. TŘÍDA ZŠ H0 D0

2. Právo účasti

Právo účasti mají ti, kteří splňují tyto kritéria:

 • Věková kategorie ( viz bod 1. )
 • Bydlí v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz. tabulka č. 2)
 • Navštěvují ZŠ v obcích, které jsou v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou (viz. tabulka č. 2)
 • Nesplňují podmínku 2. a 3., ale stali se na předcházející RODM nejúspěšnějším sportovcem / sportovkyní RODM

Tabulka č.2 - Obce a školy v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou

obce v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou
mikroregion Náměšťsko mikroregion Chvojnice
Čikov, Hartvíkovice, Kladeruby, Kozlany, Kramolín, Lhánice, Mohelno, Naloučany, Náměšť nad Oslavou, Ocmanice, Okarec, Popůvky, Sedlec, Studenec, Vícenice Březník, Hluboké, Jasenice, Jinošov, Kralice nad Oslavou, Krokočín, Kuroslepy, Lesní Jakubov, Pucov, Rapotice, Sudice, Újezd u Rosic
školy v působnosti ORP Náměšť nad Oslavou
Březník, Hartvíkovice, Kralice nad Oslavou, Mohelno, Náměšť nad Oslavou – Husova, Náměšť nad Oslavou – Komenského, Rapotice, Studenec, Vícenice


3. Vypsané sportovní disciplíny

H0 D0 H1 D1 H2 D2 H3 D3 M Ž
sprint 50 m X X X X X X
sprint 100 m X X
skok do dálky X X X X X X X X
skok do výšky X X X X X X
vrh koulí X X X X
hod krikeťákem X X X X
štafety 4 x 140 m X X X X X X X X
maraton 2 100 m X X
maraton 4 200 m X X
maraton 6 300 m X X X X
běh 400 m X X X X
běh 800 m X X
běh 1 500 m X X X
běh 3 000 m X
florbal X X X X
cyklistika X X X X X X X X
kanoistika X X X
šachy X X X X
volejbal X X X
plážový volejbal X X
tenis X X X
stolní tenis X X X X
plavání 25 m X X X X
plavání 50 m X X X X
plavání 100 m X X
střelba vzduchovkou X X X X X X X X
street - basketbal X X
fotbal malý X X X X
nohejbal X X
petanque X X X X
šplh X X X X X X
gymnastika X X X X
vybíjená X
bowling X X X X
přehazovaná X
minigolf X X X X X X X X
in-line brusle X X X X X X X X
X ........ vypsaná soutěž


4. Místa a časy konání sportovních soutěží

Místa sportovních soutěží jsou uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží.
Sportoviště RODM v Náměšti nad Oslavou:

 • Školní hřiště ZŠ Komenského
 • Školní hřiště ZŠ Husova
 • Volejbalové kurty u zimního stadionu
 • Tělocvična ZŠ Husova
 • Fotbalový stadion
 • Sportovní areál Hájek
 • Sokolovna
 • Masarykovo náměstí
 • Řeka Oslava u kamenného mostu
 • Minigolf "Na statku"
 • Bowling "Nad Hájkem"

Sportoviště RODM mimo město Náměšť nad Oslavou:

 • Tenisové kurty Kralice n.O.
 • Bazén Laguna Třebíč

Časy zahájení a přibližná doba konání sportovních soutěží jsou určeny v podrobných propozicích sportovních soutěží. Skutečná doba konání sportovních soutěží bude stanovena v den závodu dle počtu přihlášených závodníků či družstev.


5. Hodnocení a ceny

5.1. Hodnocení jednotlivých soutěží a ceny
Výsledky sportovních soutěží budou vyhlašovány po jejich ukončení, v okamžiku, kdy je rozhodčí budou mít zpracovány. První tři nejúspěšnější jednotlivci nebo družstva získají diplom a medaili.
Slavnostní vyhlášení výsledků některých soutěží může proběhnout v jiný den a na jiném místě. Tato informace je uvedena v podrobných propozicích sportovních soutěží.

5.2. Hodnocení nejúspěšnějšího sportovce RODM
Nejúspěšnějším sportovcem RODM bude vyhlášen ten, kdo získá nejvíce zlatých medailí. V případě, že stejný počet zlatých medailí získá více sportovců, tak bude rozhodující počet stříbrných medailí, popř. medailí bronzových, 4. míst, …
Nejúspěšnější sportovci budou vyhlášeni zvlášť v kategoriích hoši, dívky, muži a ženy. Kategorie hoši a dívky nebude v tomto hodnocení členěna na H1,H2,H3,D1,D2,D3.
Nejúspěšnější sportovci získají pohár.
Nejúspěšnější sportovec z kategorie H a nejúspěšnější sportovkyně v kategorii D mají právo v následujícím ročníku RODM zapalovat olympijský oheň při zahajovacím ceremoniálu.


6. Reprezentace

6. 1. Jednotlivci:
Každý účastník RODM reprezentuje obec, kde má trvalé bydliště.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 3, tak reprezentuje obec, kde navštěvuje ZŠ.
Pokud se účastní dle bodu 2. odst. 4, tak reprezentuje obec, kde měl v předchozí RODM trvalé bydliště, popř. kde navštěvoval ZŠ.

6.2. Družstva:
Jednotlivá družstva mohou být složena i z účastníků, kteří reprezentují samostatně různé obce.
V soutěži družstev se do hodnocení úspěšnosti obcí (pro potřeby webových stránek RODM) započítává pouze jedna medaile. Z tohoto důvodu je nutné stanovit, koho bude družstvo složené z účastníků z více obcí reprezentovat.
Účastníci takto složeného družstva jsou povinni se mezi sebou domluvit a do přihlášky uvést, koho bude družstvo reprezentovat.


7. Přihláška, propozice, startovné

RODM se může účastnit jen ten, kdo řádně vyplnil přihlášku a zaplatil startovné. Přihláška musí mít písemnou formu, být čitelná, správně vyplněna a obsahovat podpis rodičů (u plnoletých účastníků podpis účastníka). Přihlášku na RODM lze získat:

 • DDM Náměšť nad Oslavou
 • MěKS Náměšť nad Oslavou
 • obecní úřady účastnících se obcí (bez záruky)
 • účastnící se ZŠ

Přihlášku je nutné odevzdat do 12. dubna 2017.
Startovné musí být uhrazeno v DDM a společně s platbou odevzdána přihláška. Pokud bude startovné hrazeno hromadně, např. za účastníky některé obce či školy, pak je nutné na tento způsob předem upozornit ekonomku DDM.
Startovné činí 50,-Kč.


8. Podrobné propozice

Podrobné propozice a podrobné propozice sportovních soutěží jsou základním dokumentem RODM. Údaje v nich uvedené jsou platné a bude podle nich postupováno během celé RODM.
Jsou distribuovány po několika kusech na obecní úřady účastnících se obcí a účastnící se ZŠ. Pro potřeby RODM je lze kopírovat.


9. Internetová prezentace

Vybrané informace o RODM lze najít na www.namestddm.cz/or2017. Zde lze nahlédnout do databáze RODM a zkontrolovat si správnost vyplněných údajů, zapsání sportovních soutěží, … Případné chyby v databázi je nutné nahlásit v DDM. Kdo nebude předem nahlášen do soutěže a zapsán v databázi, nebude se moci sportovních soutěží účastnit, pokud není dáno v propozicích sportovních soutěží jinak.


10. Zdravotní zabezpečení

Každé sportoviště bude vybaveno lékárničkou 1. pomoci. V některých případech bude lékař přímo na místě sportovních soutěží. RZP v Náměšti nad Oslavou bude o RODM informována.
Všichni účastnící se žáci a studenti jsou pojištěni u Kooperativy.


11. Hlavní rozhodčí

Každá sportovní soutěž má svého hlavního rozhodčího. Ten je zodpovědný za průběh celé soutěže a je oprávněn, v rámci potřeby, do soutěže zasahovat. Hlavní rozhodčí sestavuje tým rozhodčích.


12. Protesty

Protesty lze podávat hlavnímu rozhodčímu během soutěže a nejdéle do 15 min. po ukončení soutěže.


13. Informační centrum RODM dále IC (RODM)

IC ( RODM ) je umístěno v prostorách výstavní síně staré radnice na Masarykově náměstí.
Úkolem IC (RODM ) je:

 • podávat soutěžícím, divákům a tisku aktuální informace o jednotlivých soutěžích
 • poskytovat informace o doprovodním programu
 • shomažďovat výsledky sportovních soutěží
 • spravovat databázi RODM
 • zajišťovat servisní služby pro rozhodčí RODM
 • přijímat připomínky, pochvaly a stížnosti k organizaci RODM


14. Soutěže

Každý účastník se může aktivně účastnit libovolného počtu soutěží. Účastníci si ale musí dát pozor, aby se jednotlivé soutěže časově nekryly a zda-li jsou vypsány pro danou kategorii.


15. Oficiální trička RODM

15.1. Trička soutěžících
Každý účastník sportovních soutěží RODM získá fialové tričko s logem RODM a názvem obce, kterou reprezentuje.
Účastníci jsou povinni účastnit se v tomto tričku ( vyjma mimořádně nepříznivého počasí ) všech oficiálních ceremonií RODM – zahájení, nástup soutěžících, vyhlášení výsledků, ukončení RODM.
Doporučujeme v tomto reprezentačním tričku absolvovat i jednotlivé sportovní disciplíny.
15.2. Trička rozhodčích
Rozhodčí mají trička tyrkysové barvy s logem RODM.

15.3. Dalším oficiálním tričkem RODM je černé tričko s logem RODM.


16. Doprovodný program

Po dobu konání RODM je připraven doprovodný program, který je pro účastníky RODM zdarma. Tento program je vyvěšen v prostorách IC ( RODM ).


17. Výtvarná soutěž

Přípravný výbor RODM vypsal výtvarnou soutěž na téma „KDE ŽIJI, KDE SPORTUJI“.
Výtvarná soutěž je určena všem obyvatelům bez rozdílu věku, kteří bydlí v regionu (tab.č.2) nebo v něm navštěvují ZŠ.
Obrázky lze tvořit libovolnou výtvarnou technikou.
Výtvarná díla by měla představovat města a obce, ve kterých se koná RODM, popř. s RODM nějak souvisí ( nejlépe ve vazbě na sport, … )
Na zadní straně výtvarného díla musí být uveden autor, jeho věk a bydliště, škola a třída.
Díla přijímá DDM do 12. května 2017. Poté budou vystavena v rámci RODM v IC (RODM).
Nejúspěšnější umělci budou odměněni.

Od dubna 2017 bude probíhat sportovně vědomostní soutěž Labyrint v ZŠ s právem účasti na RODM. Vítězné družstvo této soutěže má právo nést v rámci zahajovacího ceremoniálu vlajku RODM.


18. Slavnostní zahájení

VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zahájena v úterý 23. května 2017 v 17.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zahájení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých obcí.

Účastníci slavnostního zahájení se sejdou v 17.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zahájení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku Regionální olympiády dětí a mládeže ( to je možné navléci na mikinu … )

V rámci zahajovacího ceremoniálu proběhne doprovodný program. Jeho ukončení bude v cca 20.00 hod.


19. Slavnostní ukončení

VI. Regionální olympiáda dětí a mládeže bude zakončena v neděli 28. května v 14.00 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního ukončení se účastní zejména sportovci, rozhodčí a zástupci jednotlivých obcí.

Účastníci slavnostního ukončení se sejdou v 13.30 hod. na Masarykově náměstí v Náměšti nad Oslavou.

Slavnostního zakončení je možné se aktivně účastnit pouze v reprezentačním triku Regionální olympiáda dětí a mládeže

V rámci závěrečného ceremoniálu budou oceněni nejúspěšnější sportovci RODM 2017.
Dále budou předány ceny za soutěže ve střelbě a maratonu.

20. Olympijské desatero

 • Dodržovat pravidla soutěžení
 • Mít úctu ke snaze mých soupeřů zvítězit
 • Respektovat rozhodnutí rozhodčích
 • Považovat své soupeře za přátele, i když s nimi svedu sportovní boj v soutěži
 • Zodpovídat za své činy v přípravě i v soutěži
 • Odmítat nečestné jednání
 • Pomáhat soupeři, vyskytne-li se v nouzi
 • Mít na paměti, že soutěžení je pro každého, tedy i pro méně nadané
 • Přát radost ze soutěžení soupeřům
 • Mít odvahu vyrovnat se čestně jak s vítězstvím, tak s porážkou

Každý účastník RODM je povinen dodržovat všechny body olympijského desatera.


21. Platnost podrobných propozic RODM

Přípravný výbor RODM si vyhrazuje právo změny těchto propozic.


Regionální olympiáda dětí a mládeže je pořádána se souhlasem Česká olympijská a.s.